Odbiór dokumentów studenta

Student odbiera dokumenty złożone w Uczelni podczas rekrutacji (świadectwo maturalne, zaświadczenia, certyfikaty jeśli były złożone oryginały) pod warunkiem uprzedniego uregulowania zobowiązań względem Uczelni: złożenia karty obiegowej i  legitymacji jeśli odbiera dyplom po 31.10. roku w którym ukończył studia.

O wypełnienie karty obiegowej student może się ubiegać dopiero po nadaniu w systemie informatycznym statusu absolwent. Aktualny status student może zweryfikować na Wirtualnej Uczelni – zakładka Menu/Student/Tok studiów.


powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia