Wydawanie dyplomu

Student w terminie trzydziestu dni od daty egzaminu dyplomowego powinien uregulować wszelkie zobowiązania wobec Uczelni: uregulować płatności, zwrócić publikacje do biblioteki uczelnianej i bibliotek współpracujących oraz zdać wypełnioną kartę obiegową.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad zakończenia nauki w WSJO udziela Biuro Kształcenia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz.1554) absolwentowi wydawany jest:

  • dyplom w jednym egzemplarzu,
  • dwa odpisy w języku polskim,
  • suplement w jednym egzemplarzu

Na wniosek absolwenta  złożony w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego  uczelnia wydaje:

  • dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski (za dodatkową opłatą, po złożeniu dodatkowego zdjęcia w formacie 4,5 na 6,5 cm)
  • jeden odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

 Duplikaty dyplomu wydawane są odpłatnie. Studenci osobiście odbierają dyplom w Biurze Kształcenia.

Dyplom wydawany jest przez Uczelnię w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów  wynosi 60 zł płatna w terminie  14 dni od ukończenia studiów (czyli od dnia egzaminu dyplomowego). Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na wybrany język obcy wiąże się z opłatą 40 zł płatną w dniu złożenia wniosku, przy czym wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni od dnia egzaminu dyplomowego.

Na życzenie studenta Uczelnia wydaje zaświadczenie o ukończeniu studiów w terminie pięciu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu końcowego.
 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia