Ocena na dyplomie

Ostateczny wynik studiów jest sumą:
1) 50% średniej arytmetycznej wszystkich ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, na danym kierunku i specjalności,
2) 25% średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej dokonanej przez promotora i recenzenta,
3) 25% średniej arytmetycznej ocen z egzaminu dyplomowego.


Przy obliczaniu średniej, o której mowa wyżej, uwzględnia się wszystkie oceny uzyskane na egzaminach i zaliczeniach, z wyjątkiem ocen negatywnych poprawionych na egzaminie komisyjnym z wynikiem co najmniej dobrym.

Komisja egzaminacyjna może podwyższyć o jeden stopień ostateczny wynik studiów, jeżeli student z pracy dyplomowej lub z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz w ciągu ostatnich dwóch semestrów uzyskał średnią wszystkich uzyskanych ocen nie niższą niż 4,0.


Na dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany do oceny według zasady:

1) do 3,49 - dostateczny,

2) powyżej 3,49 do 3,75 - dostateczny plus,

3) powyżej 3,75 do 4,49 - dobry,

4) powyżej 4,49 do 4,75 - dobry plus,

5) powyżej 4,75 do 5,0 - bardzo dobry

 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia