program HND - opis

Program Higher National Diploma in Business w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Od 2002 roku Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego współpracuje z brytyjską instytucją edukacyjną Edexcel. Chcąc zapewnić swoim absolwentom nie tylko zawód filologa, ale i kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy lub kontynuowanie edukacji w obszarach związanych z ekonomią, marketingiem i biznesem WSJO opracowała w oparciu o programy Edexcel specjalizację Higher National Diploma in Business. WSJO wyszukała i z pomocą Edexcel przeszkoliła specjalistów z zakresu 16 przedmiotów oferowanych studentom specjalizacji i z sukcesem prowadzi program.

Czym jest Edexcel i Edexcel International

Edexcel to największa w Wielkiej Brytanii instytucja dysponująca uprawnieniami do kształcenia i nadawania tytułów i stopni zawodowych. Jednocześnie, jest to największe na świecie przedsiębiorstwo oferujące usługi edukacyjne. Ich zakres obejmuje:

·        opracowywanie programów nauczania,
·        szkolenia i pomoc dla nauczycieli i egzaminatorów,
·        przeprowadzanie egzaminów,
·        testowanie,
·        ocenianie,
·        wystawianie świadectw i certyfikatów.

Głównym celem działalności Edexcel jest opracowywanie i nadzorowanie przestrzegania standardów kształcenia zapewniających, że ukończenie kolejnych etapów edukacji, zdanie egzaminów i otrzymanie świadectw świadczy o tym, że uczniowie czy studenci rozmaitych szkół, college’ów czy uniwersytetów spełniają określone standardy wymagane przez brytyjskie Ministerstwo Edukacji. Spełnienie takich standardów jest również ogromnie ważne dla placówek edukacyjnych przyjmujących absolwentów z niższych szczebli oraz dla pracodawców, którzy pragną mieć pewność co do tego, jakie kompetencje posiadają przyjmowani przez nich do pracy absolwenci rozmaitych szkół.

W Wielkiej Brytanii Edexcel współpracuje z ponad 5 tys. szkół średnich, 450 szkołami policealnymi, 70 szkołami wyższymi i 700 pracodawcami i szkoleniowcami. Zarząd firmy mieści się w Londynie, zaś w Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds i Manchester zlokalizowane są biura regionalne.

Świetna tradycja, ogromne doświadczenie z zakresu organizacji edukacji i doskonała renoma szkolnictwa brytyjskiego spowodowały zapotrzebowanie na usługi Edexcel także poza granicami Wielkiej Brytanii. Międzynarodowy oddział firmy, Edexcel International,  zajmuje się zagranicznymi klientami w 112 krajach, w których ich programom i kwalifikacjom zawodowym zaufało ponad cztery miliony osób – uczniów i studentów. Poza Europą działa w Pekinie, Colombo, Delhi, Hong Kongu, Kuala Lumpar, Dubaju i w Republice Południowej Aftyki.

Dlatego Edexcel dysponuje całą „armią” specjalistów z zakresu organizacji edukacji i egzaminów, którzy z jednej strony przygotowują jak najnowocześniejsze programy nauczania, które są stale modyfikowane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku edukacyjnego i rynku pracy, a z drugiej strony rozsyłają po Wielkiej Brytanii i po całym świecie swoich inspektorów, którzy potwierdzają, że programy nauczania są właściwe realizowane i absolwenci różnych szkół i uniwersytetów mogą otrzymać brytyjskie kwalifikacje mimo, że nie uczęszczali do szkół w Wielkiej Brytanii.

Kto może przystąpić do programu Higher National Diploma in Business

Aby zakwalifikować się do programu Higher National Diploma in Business należy sprawnie posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, to znaczy konieczne jest rozumienie mówionego i pisanego języka angielskiego (wykładowcy są anglojęzyczni i pracują na materiałach w języku angielskim) i posiadanie umiejętności formułowania swoich poglądów w tym języku, acz nie musi to być język bezbłędny. Ważniejsza od poprawności językowej jest umiejętność dostrzegania pewnych zjawisk i procesów ekonomicznych, ich analiza, interpretacja i umiejętność wyciągania wniosków.

Drugim warunkiem uczestniczenia w programie stają się wobec tego zainteresowania ekonomiczne i gospodarcze, znajomość aktualnych wydarzeń na rynkach światowych, chęć zrozumienia aktualnych trendów i tego, co oznacza na przykład spadek notowań na giełdzie w Nowym Jorku. Ktoś, kogo te zagadnienia nie interesują, będzie się na zajęciach Higher National Diploma in Business męczył i najprawdopodobniej sobie po prostu nie poradzi...  

Rejestracja studentów w Edexcelu

Po przystąpienia do programu prowadzonego przez WSJO każdy student zostaje oficjalnie zarejestrowany przez WSJO w bazie danych Edexcela. Każdy student otrzymuje swój indywidualny numer i elektroniczną kartotekę, w której dokonuje się zapisów jego osiągnięć.

W momencie rejestracji każdy uczestnik programu zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej corocznie ustalanej przez Edexcel.

Rejestracja studenta w bazie Edexcela ważna jest przez pięć lat, w czasie których student może uczestniczyć w zajęciach każdej instytucji prowadzącej program Higher National Diploma in Business na całym świecie, która przyjmie danego studenta (oczywiście studia w uczelniach zagranicznych są płatne i czesne opłacone w WSJO nie daje studentowi wstępu na inne uczelnie).

Warunkiem ukończenia programu jest zdobycie zaliczeń szesnastu modułów (ośmiu podstawowych – tzw. core i ośmiu do wyboru) w okresie maksymalnie pięciu lat od daty rejestracji, czyli od rozpoczęcia programu we WSJO.

Na czym polega program Higher National Diploma in Business

W ramach programu prowadzonego przez WSJO studenci są zobowiązani pozytywnie zaliczyć szesnaście modułów przedmiotowych:

·        Marketing
·        Managing Financial Resources
·        Organisations and Behaviour
·        Organisations, Competition and Environment
·        Quantitative Techniques for Business
·        Legal and Regulatory Framework
·        Management Information Systems
·        Business Strategy
·        Small Business Management
·        Managing Activities
·        Managing People
·        Managing Self
·        Advertising and Promotion
·        Marketing Planning
·        Human Resource Management
·        European Business

Program Wyższej Szkoły Języków Obcych przewiduje zaliczenie wszystkich tych przedmiotów w ciągu czterech semestrów (na roku II i III). Zgodnie ze standardami Edexcela każdy student ma na ukończenie wszystkich modułów i ubieganie się o certyfikat pięć lat od momentu przystąpienia do programu.

Program Higher National Diploma in Business jest pracochłonny i wymagający. W ciągu każdego z czterech semestrów studenci muszą opracować projekty czy rozwiązać prezentowane w casestudies problemy z czterech odrębnych dziedzin. Aby zaliczyć każdy z przedmiotów należy samodzielnie lub w grupie przygotować 2-3 prace (razem ok. 6 tys. słów) na zadane tematy. Ich opracowanie wymaga znajomości zagadnień, o których mowa była na zajęciach, umiejętności szukania źródeł, ich analizy i samodzielnego dochodzenia do wniosków. Rezultaty swojej pracy studenci prezentują oczywiście po angielsku, ale w przedmiotach HND, inaczej niż na PNJA, głównym kryterium nie jest bezwzględna poprawność językowa, ale raczej treść, sposób rozumowania i wnioski z pracy.

Zakończenie programu Higher National Diploma in Business

Bardzo cenioną przez studentów cechą programu jest to, że uzyskanie końcowego świadectwa (HND Certificate) zależy od wysiłku wkładanego w studia przez wszystkie cztery semestry, a nie od żadnego końcowego egzaminu. Uczestnicy programu są na podstawie wykonanych projektów, prac, prezentacji itp. oceniani przez cały tok programu. Zdobywszy pozytywne oceny z wszystkich szesnastu modułów absolwenci programu zostają uznani za kwalifikujących się do otrzymania świadectwa Edexcel. Władze WSJO przesyłają odpowiednie dokumenty potwierdzające wyniki absolwentów i występują do Edexcela o wystawienie im odpowiednich certyfikatów.

Czym jest HND Certificate

Higher National Diploma in Business jest popularnym w Unii Europejskiej dyplomem zdobycia praktycznych umiejętności biznesowych. Stanowi on potwierdzenie zdobycia zawodowego wykształcenia ekonomicznego, odpowiadającego studiom na poziomie pierwszego roku (lub w przypadku dobrych wyników – dwóch lat) brytyjskiej uczelni wyższej. Certyfikat Edexcela umożliwia polskim studentom podjęcie nauki w Wielkiej Brytanii i uzyskanie tytułu BA (Bachelor of Arts) po 2-4 semestralnym okresie kształcenia.

Nadzór Edexcela nad programem Higher National Diploma in Business we WSJO

Zagadnienia programowe i kryteria oceniania są narzucone przez Edexcel, który na zakończenie każdego semestru odbywa kontrolę programu HND in Business, prowadzonego przez WSJO. W trakcie regularnych wizyt inspektorzy Edexcela skrupulatnie przeglądają treści omawiane na poszczególnych modułach, weryfikują opracowane przez wykładowców zadania i projekty, przeglądają rejestry ocen, a także spotykają się ze studentami w celu poznania ich opinii na temat prowadzenia programu.

Znaczna część wizyty kontrolnej poświęcona jest również przeglądaniu prac złożonych przez studentów w ramach zaliczeń. Na podstawie oceny treści i formy tych prac oraz ich wartości merytorycznej inspektorzy weryfikują poziom prowadzonych zajęć i potwierdzają, czy spełniają one wymogi Edexcela.

Wykładowcy WSJO od początku uzyskiwali bardzo dobre opinie inspektorów, co nie zdarza się często na samym początku prowadzenia tak specyficznego programu. Po każdej wizycie inspektorzy zgłaszali zalecenia i sugestie, które zespół pieczołowicie realizował w celu stałego podnoszenia jakości programu i maksymalnego zbliżenia do standardów Edexcela. W czasie każdej kolejnej wizyty oceny programu i kadry są coraz wyższe, a zaleceń jest coraz mniej, co świadczy o tym jak usatysfakcjonowani sposobem prowadzenia swojego programu przez WSJO są inspektorzy Edexcela.

 

powr?t na pocz?tek strony

pliki oraz linki

The HND Manual 2009/10

The HND Manual 2008/09
 


Higher Nationals in Business – Guidance and Units

 

http://www.edexcel.org.uk/home/

 

 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia