opis ogólny

Filologia angielska
Filologia germańska

Podstawą nauczania w ramach tych specjalności jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego. Program uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć podstawowych i kształcenia ogólnego, które absolwenta WSJO wyposażyć mają w wiedzę i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy. Zaliczają się do nich przedmioty: prawno-ekonomiczne, przedmioty komunikacyjne, informatyka.

Na trzecim roku studenci mają do wyboru jedną z pięciu specjalizacji seminaryjnych:
językoznawczą, literaturoznawczą, translatorską, nauczycielską, język obcy w biznesie. Na poszczególne specjalizacje może zostać przeprowadzony egzamin wewnętrzny, którego celem jest określenie predyspozycji studenta.

Specjalizacja nauczycielska
Adresowana do osób, które w przyszłości planują rozwój zawodowy w obszarze nauczania języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Specjalizację należy rozpocząć na II roku studiów. W ramach tej specjalizacji oprócz podstawowego kursu z metodyki, studenci przygotowują pracę dyplomową z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego/niemieckiego, hiszpańskiego oraz uczestniczą w konwersatoriach, które umożliwiają dodatkowy praktyczny trening umiejętności niezbędnych w dydaktyce języka. Tematyka tych zajęć oscyluje wokół przygotowania scenariusza lekcji i przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Stąd w programie uwzględniono miedzy innymi: omówienie etapów lekcji, nauczanie poszczególnych sprawności językowych, wykorzystanie materiałów, jak i czynności organizacyjno – pedagogiczne dotyczące interakcji, dyscypliny, motywowania i sposobów oceniania. Kurs kończy się omówieniem zagadnień rozwoju zawodowego w aspekcie autonomizacji procesu nauczania.

Specjalizacja translatorska 
Adresowana do osób pragnących uzyskać podstawowe kompetencje w zakresie sztuki profesjonalnego przekładu. Temu celowi służy seminarium dyplomowe, poświęcone w dużym stopniu zagadnieniom związanym z teorią przekładu, zajęcia ćwiczeniowe bloku podstawowego oraz będące ich rozszerzeniem zajęcia warsztatowe, umożliwiające nabywanie pewnych specjalistycznych umiejętności praktycznych. W ramach tych zajęć, oprócz tłumaczeń pisemnych o charakterze ogólnojęzykowym, studenci wykonują tłumaczenia tekstów specjalistycznych, na przykład tekstów technicznych czy handlowych. Większą uwagę poświęca się również technikom niezbędnym do wykonywania tłumaczeń ustnych: studenci nabywają odpowiednich nawyków tłumaczeniowych, na przykład wykonując ćwiczenia warsztatowe pamięci, ucząc się aktywnego słuchania. Studenci wykonują tłumaczenia zarówno z języka obcego na polski jak i z polskiego na obcy.

Specjalizacja język obcy w biznesie
Oferowana studentom, którzy znajomość języka pragną wykorzystywać szczególnie w kontaktach zawodowych, zwłaszcza biznesowych. Na tę specjalizację składają się: seminarium dyplomowe oraz zajęcia praktyczne z języka biznesu. W ramach bloku zajęć specjalistycznych studenci dokładniej poznają zasady funkcjonowania wybranych aspektów gospodarki wolnorynkowej. Zatem studenci tej specjalizacji poza wiedzą językową z zakresu ekonomii uczą się też zasad i mechanizmów jej funkcjonowania. Zdolności takie dają naszym absolwentom możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy gdzie liczą się osoby, które nie tylko posiadają wiedzę z dziedziny ekonomii, marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale potrafią też swobodnie korzystać z tej wiedzy na rynku międzynarodowym, swobodnie posługując się językiem obcym.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia