Cel studiów

Studia oferowane w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego dają wykształcenie wyższe zawodowe na poziomie licencjatu. Oznacza to zdobywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności przede wszystkim przydatnych praktycznie w wykonywaniu określonych zawodów. Część absolwentów – zainteresowana zdobyciem pełnego wykształcenia akademickiego ma możliwość kontynuacji studiów uzupełniających  do poziomu magisterskiego. Program studiów w pełni to umożliwia.
Centrum planowanego kształcenia stanowi język wraz z elementami kulturowymi niezbędnymi do posługiwania się takim językiem w celach profesjonalnych. Podstawowym celem kształcenia językowego jest opanowanie przez słuchaczy tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną.

Obok wiedzy językoznawczej proponuje się również wiedzę z zakresu literatury tworzonej w określonym języku, wiedzę o realiach występujących na terytoriach, na których używany jest odpowiedni język.

W programie przewidziane są również przedmioty ogólne z zakresu nauk społecznych, psychologii społecznej, komunikacji interpersonalnej, prawa, marketingu, których celem jest ogólne ukształtowanie sylwetki absolwenta, a także wyposażenie go w narzędzia przydatne w posługiwaniu się językiem w warunkach rynkowych.

Istotny składnik oferty programowej WSJO stanowią specjalizacje zintegrowane. Ideą specjalizacji zintegrowanych jest łączenie nauki na studiach filologicznych z intensywną nauką drugiego języka obcego lub uzyskaniem dodatkowych umiejętności zawodowych. Wprowadzenie dodatkowych przedmiotów specjalnościowych do programu studiów nie odbywa się kosztem przedmiotów kierunkowych w ramach wybranej specjalizacji. Celem studiów zintegrowanych jest wyposażenie absolwenta w dodatkowe kwalifikacje, które skutecznie ułatwią jego przyszły start zawodowy.

powr?t na pocz?tek strony

Wymagania ogólne

Studia zawodowe w specjalności filologia angielska i filologia germańska trwają co najmniej trzy lata. W zależności od trybu studiów oraz poziomu znajomości języka przez kandydata, studia mogą trwać od 3 lat do 4,5 roku. Łączna liczba godzin w czasie studiów wynosi nie mniej niż ok. 2200. Dla zajęć realizowanych w trybie zaocznym liczba ta wynosi 80% zajęć trybu dziennego.

powr?t na pocz?tek strony

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zawodowych w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego otrzymuje tytuł licencjata i charakteryzuje się następującymi podstawowymi parametrami:

1.  Płynna znajomość języka kierunkowego, stanowiącego centrum programowe studiów. Przez taką znajomość rozumie się umiejętność bezbłędnego budowania struktur językowych, dysponowanie bogatym repertuarem leksykalnym oraz możliwie precyzyjną wymową zbliżoną do standardu obowiązującego w określonym języku.
2.  Wiedza o charakterze kulturowym obejmująca znajomość podstawowych dzieł literackich powstałych w określonym języku i stanowiących erudycyjne otoczenie tego języka oraz wiedzę o realiach odpowiedniego obszaru językowego.
3.  Wiedza o charakterze ogólnohumanistycznym niezbędna do refleksji nad językiem jako narzędziem komunikacji i sposobem jego funkcjonowania w sferze komunikacji społecznej. Wiedza ta może być niezbędna także dla kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
4.  Przygotowanie zawodowe umożliwiające absolwentowi znalezienie miejsca w rynkowym zapotrzebowaniu na specjalistów dysponujących odpowiednią znajomością języka (języków) oraz dodatkowymi kwalifikacjami wspierającymi kompetencję językową (specjalizacje zintegrowane).

powr?t na pocz?tek strony

Zarządzanie jakością kształcenia

Zgodnie z postanowieniami ujętymi w Misji, Uczelnia dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia. Uczelnia zabiega, aby w jej murach pracowali wykładowcy o wysokich predyspozycjach zawodowych. Podstawowe kryteria oceny kwalifikacji wykładowców to efekty procesu dydaktycznego osiągnięte w ramach zajęć realizowanych w Uczelni oraz mierzalne wyniki okresowych badań jakości kształcenia.

Rekrutacja wykładowców
Wykładowcy przedmiotów kierunkowych ubiegający się o pracę w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego podlegają dokładnej ocenie. O pracę wykładowcy przedmiotów kierunkowych mogą ubiegać się wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające co najmniej tytuł magistra filologii ze specjalizacją w zakresie danego języka oraz przygotowaniem pedagogiczno-metodycznym. Preferowane są osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły średniej, wyższej lub wyższej zawodowej.

Wykładowcy ubiegający się o pracę przedstawiają komplet dokumentów poświadczających ich kwalifikacje. Wyselekcjonowani kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, która przeprowadzana jest w języku obcym. Kandydaci muszą wykazać się w niej doskonałą znajomością języka zbliżoną do poziomu rodzimego użytkownika języka oraz bardzo dobrą wymową.

Wykładowcy przedmiotów pozajęzykowych powinni legitymować się co najmniej tytułem magistra, wykazać się doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami dydaktycznymi w wybranej dziedzinie.

Szkolenia
Przed rozpoczęciem pracy na czas określony (staż) wykładowcy są wdrażani do pracy w zespole przez cykl szkoleń o charakterze integracyjnym, organizacyjnym oraz dydaktycznym. Wykładowcy odbywają również szkolenie psychodydaktyczne, które pomaga określić indywidualny (preferowany dotychczas) styl prowadzenia grupy zajęciowej oraz udoskonalić warsztat pracy nauczyciela.

Hospitacje
Na zajęciach u nowo przyjętego wykładowcy zostaje przeprowadzona hospitacja. Ocenie podlega potencjał wykładowcy (kompetencje językowe i predyspozycje do nauczania, znajomość metod) jak i sam sposób przeprowadzenia zajęć (dobór materiałów, zastosowane techniki pracy, kontakt z grupą, realizacja zamierzeń itp.). Hospitujący sporządza wnikliwy protokół hospitacji wraz z opisową oceną przeprowadzonych zajęć, z którym zaznajamia wykładowcę. Hospitujący pokazuje wykładowcy jego mocne strony, jak i zwraca uwagę na popełnione błędy. W określonych przypadkach wykładowcy otrzymują szereg wiążących zaleceń odnośnie sposobu przeprowadzenia zajęć.

Ankiety
Podczas każdego semestru przeprowadzana jest ankieta wśród studentów Uczelni. Studenci oceniają kadrę dydaktyczną według następujących kryteriów: komunikatywność, fachowość, motywowanie, kreatywność, terminowość w skali sześciopunktowej. Ponadto w formularzu ankiet studenci zamieszczają uwagi opisowe dotyczące procesu kształcenia i poszczególnych wykładowców.

Analiza ankiet, informacja zwrotna
O wynikach ankiet wykładowcy są informowani przez Kierownika Katedry (lub jego zastępcę) w rozmowie indywidualnej. W przypadku negatywnej oceny zajęć Kierownik dokonuje wraz z wykładowcą wnikliwej analizy przyczyn oraz proponuje odpowiednie środki zaradcze, które powinny wykładowcy pomóc poprawić sposób prowadzenia zajęć. Mogą to być określone zalecenia, dodatkowe hospitacje, konsultacje merytoryczne lub psychodydaktyczne, dodatkowe szkolenia itp.

Ocena pracy wykładowcy
Na zakończenie roku akademickiego przeprowadzana jest ocena pracy wykładowcy. Ocena ta przeprowadzana jest na podstawie wyników ankiet, przeprowadzonych hospitacji i obserwacji, uwag i postulatów studentów. Uzyskanie pozytywnej oceny pracy jest warunkiem niezbędnym do przedłużenia kontraktu z wykładowcą.

Poziom zadowolenia studentów  

Rok akademicki

2002/2003

2001/2002

2000/2001

Procent odpowiedzi pozytywnych na pytanie postawione studentom w badaniach ankietowych o zadowolenie z wyboru studiów w WSJO.

89,8

90,8

91,6

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia