Kryteria przyznawania zaliczeń warunkowych

Kryteria przyznawania zaliczeń warunkowych

Student, który na koniec semestru nie zdobędzie pozytywnej oceny w trybie zwykłym ani poprawkowym, może otrzymać warunkowe zaliczenie z tego przedmiotu. Każdy student może otrzymać warunkowe zaliczenie z przedmiotów, których suma punktów ECTS nie przekroczy określonej przez Radę Programową dopuszczalnej liczby braków punktowych. (suma ta dotyczy wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w danym semestrze, nie tylko PNJ).

Na podstawie Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego § 35 od roku akademickiego 2011/12 Rada Programowa ustaliła dopuszczalną liczbę braków punktowych w wysokości 14 punktów ECTS na semestr.

W przypadku, gdy studentowi będzie brakowało zaliczeń z przedmiotów, których suma punktów przekracza dopuszczalne braki punktowe (jak w poniższym wariancie nr 3), nie otrzyma warunkowego zaliczenia semestru. W celu kontynuowania nauki we WSJO będzie musiał powtórzyć dany semestr.

Przykładowo:

Brak zaliczenia z przedmiotów:

Wartość punktów ECTS przypisana przedmiotowi

Decyzja Kierownika Katedry

Wariant 1

HA i USA

PNJA – komunikacja

PNJA – gramatyka praktyczna

Historia filozofii

5 pkt

3 pkt

3 pkt

2 pkt

Brak 13 punktów

– udzielono zaliczenia warunkowego

Wariant 2

PNJA – komunikacja

PNJA – fonetyka

PNJA – gramatyka praktyczna

3 pkt

3 pkt

3 pkt

Brak 9 punktów

– udzielono zaliczenia warunkowego

Wariant 3

HA i USA

PNJA – komunikacja

PNJA – fonetyka

Historia filozofii

Wykład z akwizycji języka

5 pkt

3 pkt

3 pkt

2 pkt

2 pkt

Brak 15 punktów

 – nie udzielono warunkowego zaliczenia

 

 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia