Skreślenie z listy studentów, reaktywacja

Student, który wyczerpie możliwości powtarzania nauki zostaje skreślony z listy studentów. Skreślenie może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania zasad odpłatności za studia, naruszania przepisów obowiązujących w Uczelni, skazania studenta prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, wskutek prawomocnej decyzji Komisji Dyscyplinarnej bądź na prośbę studenta. Wniosek o skreślenie student składa do Biura Kształcenia. Skreślenie z listy studentów wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec Uczelni, niezależnie od przyczyn skreślenia.

Decyzję o skreśleniu z listy studentów podejmuje Dyrektor Biura Kształcenia. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

Student skreślony z listy studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego może ubiegać się o reaktywację, tzn. o ponowne przyjęcie. Wniosek o reaktywację składany jest w Biurze Kształcenia i adresowany do Rektora Uczelni. Decyzję o skreśleniu bądź reaktywacji student otrzymuje pocztą. Opłata za reaktywację wynosi 350 zł (opłata wpisowego).

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia