Zaliczenie warunkowe

 

Do studentów studiów I stopnia od roku akademickiego 2014/2015

Zasady zdobywania zaliczeń warunkowych od roku akademickiego 2014/15:

 

 Kryteria przyznawania przedłużenia sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze oraz zgody na powtarzanie warunkowe niezaliczonych przedmiotów

Student, który na koniec semestru nie zdobędzie pozytywnych ocen/ zaliczeń w trybie zwykłym lub poprawkowym z wszystkich realizowanych przedmiotów (w tym również przedmiotów z poprzednich semestrów), może otrzymać zgodę na przedłużenie sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze bądź powtarzanie warunkowe przedmiotów w przypadku, gdy suma punktów ECTS z niezliczonych przedmiotów nie przekroczy dopuszczalnych braków punktowych - 14 ECTS. Jeśli suma braków punktowych zostanie przekroczona, wówczas student będzie zobowiązany powtórzyć dany semestr, aby kontynuować naukę we WSJO.

 

Wpis warunkowy z przedłużeniem sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze przyznaje się w przypadku przedmiotów, które w kolejnym semestrze nie są realizowane, natomiast przedmioty, które planowo odbywają się w kolejnym semestrze student zobowiązany jest powtórzyć warunkowo, uczęszczając na zajęcia.

Zasady przystąpienia do egzaminu warunkowego w ramach przedłużenie sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze oraz powtarzania warunkowego

Student będzie mógł przystąpić w do egzaminu warunkowego w ramach przedłużenia sesji podczas kontynuacji nauki na kolejnym semestrze z dowolnego przedmiotu w dwóch terminach. Egzaminy będą odbywały się w trakcie trwania semestru:

 

  • przedmiotów, które nie są realizowane w semestrze zimowym odbywać się będą w listopadzie/grudniu (termin 1) i styczniu (termin 2).
  • z przedmiotów, które nie są realizowane w semestrze letnim odbywać się będą w marcu/kwietniu (termin 1) i maju (termin 2).
  • terminy egzaminów warunkowych z PNJ na VI semestrze w pierwszej połowie czerwca (termin 1) i w sierpniu/wrześniu (poprawka)

 

 Jeśli student nie uzyska pozytywnej oceny z egzaminu, albo w ogóle nie skorzysta z podanych terminów, może powtarzać warunkowo dany przedmiot w następnym semestrze, kiedy jest on planowo realizowany, po uzyskaniu zgody na powtarzanie warunkowe niezaliczonych przedmiotów. W tym przypadku egzaminy będą odbywały się podczas sesji. Studentom sugerujemy skorzystanie z podanych przedterminów.

 

Brak zaliczenia któregokolwiek z przedmiotów do końca ostatniego semestru oznacza konieczność powtórzenia semestru, z którego pochodzi brakujące zaliczenie, co uniemożliwia studentowi przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

 

Uzyskanie zgody na przedłużenie sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze oraz zgody na powtarzanie warunkowe niezaliczonychprzedmiotów wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości podanej w zarządzeniu Kanclerza na dany rok akademicki.

 

Student, który uzyskał zgodę na przedłużenie sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze oraz zgody na powtarzanie warunkowe z niezaliczonych przedmiotów:

 

- z przedmiotu kończącego się egzaminem (nie dotyczy PNJ)

·        w przypadku przedłużenia sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze, gdzie przedmiot nie jest planowo realizowany w danym semestrze: student dokonuje zapisu na egzamin w podanych terminach na stronie Serwisu w zakładce „egzaminy warunkowe (poza sesją)”. Zapisy na egzamin z danego przedmiotu zostają zamknięte trzy dni przed datą egzaminu. Po zweryfikowaniu statusów zapisanych studentów lista osób przystępujących do egzaminu zostaje przekazana wykładowcy prowadzącemu egzamin,

·        w przypadku powtarzania warunkowego, gdzie przedmiot jest planowo realizowany w danym semestrze: student przystępuje do egzaminu w terminach wyznaczonych harmonogramem sesji,

- z przedmiotu kończącego się zaliczeniem na ocenę lub na „zal”

·        w przypadku przedłużenia sesji podczas kontynuacji nauki na wyższym semestrze, gdzie przedmiot nie jest planowo realizowany w danym semestrze: student zgłasza się do wykładowcy w celu ustalenia terminu zaliczenia warunkowego. W przypadku nieobecności danego wykładowcy student zobowiązany jest skontaktować się z osobą w odpowiedniej Katedrze, która wyznaczy wykładowcę do przeprowadzenia zaliczenia

w przypadku powtarzania warunkowego, gdzie przedmiot jest planowo realizowany w danym semestrze: student przystępuje do zaliczenia w terminach wyznaczonych prowadzącego przedmiot.

 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia