Zaliczenie i egzamin komisyjny

Student, który nie zgadza się z uzyskaną oceną na egzaminie lub zaliczeniu, może ubiegać się o komisyjne sprawdzenie wiadomości. Decyzję w sprawie zgody na egzamin komisyjny podejmuje Kierownik Katedry. Zgoda na egzamin/zaliczenie komisyjne wyrażana jest, gdy występują uzasadnione wątpliwości co do obiektywności oceny bądź zaistniały inne wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają powtórzenie egzaminu/zaliczenia. Studenci ubiegający się o egzamin/zaliczenie komisyjne składają wniosek do Biura Kształcenia w terminie trzech dni od daty ogłoszenia  wyniku egzaminu oraz w terminie trzech dni roboczych od ogłoszenia wyniku zaliczenia.  Odpowiedź uzyskuje student w Biurze Kształcenia w terminie 7 dni roboczych.

Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu z powodu nieobecności wykładowca może odmówić prawa do zaliczenia poprawkowego. W takim wypadku student zobowiązany jest powtórzyć niezaliczony przedmiot. Zaliczenia i egzaminy komisyjne są nieodpłatne.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia