Zaliczenia i egzaminy poprawkowe

Student, który nie zaliczył zajęć w semestrze ma prawo do dodatkowego terminu zaliczenia przedmiotu, student, który nie zdał egzaminu w sesji ma prawo do jednego egzaminu w trybie poprawkowym.

Wykładowca ogłasza termin egzaminu poprawkowego na egzaminie przeprowadzonym w trybie zwykłym.  Informacja o terminie egzaminu poprawkowego dostępna jest również w Biurze Kształcenia oraz na stronach internetowych serwisu studenckiego.

Student powinien usprawiedliwić nieobecność na egzaminie bądź zaliczeniu w ciągu siedmiu dni od daty egzaminu, usprawiedliwienie należy przedłożyć egzaminatorowi, bądź w Biurze Kształcenia.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie bądź zaliczeniu student otrzymuje ocenę niedostateczną/nie zaliczono.


Student, który nie wykorzysta przysługujących mu terminów egzaminów bądź zaliczeń w ramach sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej, otrzymuje ocenę niedostateczną/nie zaliczono niezależnie od powodów nieobecności.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia