Dokumentacja przebiegu sesji

Student przed przystąpieniem do sesji i zaliczeń odbiera kartę okresowych osiągnięć studenta (tzw. kartę egzaminacyjną) w Biurze Kształcenia Uczelni. Wszelkie zaliczenia i egzaminy obowiązujące w danej sesji powinny być potwierdzone przez prowadzących zajęcia w indeksie i na karcie egzaminacyjnej. Prowadzący zajęcia i osoby egzaminujące dokonują wpisów w wyznaczonych przez siebie terminach oraz w trakcie dyżurów. Indeks i kartę egzaminacyjną z dokonanymi wpisami student przekazuje do Biura Kształcenia, na podstawie tych dokumentów następuje zaliczenie semestru. Studenci, którzy nie dostarczą dokumentów w terminie wyznaczonym przez Biuro Kształcenia, bądź nie uzupełnią wymaganych wpisów, nie otrzymają zaliczenia semestru.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia