ubezpieczenia zdrowotne

Jeżeli student pozostaje na utrzymaniu rodziców i nie ma jeszcze 26 lat wówczas do ubezpieczenia zgłasza go, jako członka rodziny, pracujący rodzic.    
    
    
Jeżeli zatrudniony jest na umowę o pracę do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go pracodawca, gdy student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie.
W przypadku ukończenia 26 lat i nie posiadania ubezpieczenia
    
z wyżej wymienionych źródeł, student powinien zgłosić się do Kwestury, aby wypełnić odpowiednie zgłoszenie. Zgłoszone ubezpieczenie jest ważne przez rok akademicki.
Z każdym nowym rokiem należy zgłosić się w celu odnowienia ubezpieczenia do dnia 15 października. 
Osoby zainteresowane, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, powinny zgłaszać się do ubezpieczenia w pokoju nr 003, ul. Różana 17a

powr?t na pocz?tek strony

Opieka medyczna

Studenci, którzy nie należą do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mogą na czas nauki (9 miesięcy w roku) wybrać lekarza podstawowej opieki medycznej w miejscu nauki. W tym okresie mogą korzystać z opieki medycznej w miejscu zamieszkania tylko w nagłych wypadkach. W okresie wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień), jest odwrotnie: lekarzem podstawowej opieki medycznej jest lekarz w miejscu zamieszkania, a z lekarzem w miejscu nauki można kontaktować się w nagłych wypadkach.

Uczelnie wyższe nie zawierają umów z jednostkami opieki zdrowotnej, a studenci nie są ograniczeni wyborem jednej placówki medycznej.

W związku z procesem reorganizacji, jaki ma miejsce obecnie w państwowej służbie zdrowia, przepisy dotyczące świadczenia usług medycznych mogą w najbliższym czasie ulec zmianie.W świetle przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wszyscy studenci niezależnie od wieku, rodzaju uczelni i systemu kształcenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Najczęściej korzystają z ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny. Ubezpieczenie z tego tytułu przysługuje do ukończenia 26–go roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku. Podstawa prawna – ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz.153 z późn. zmianami). W związku z tym, studenci, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu opłacania składek przez innego członka rodziny, mają obowiązek ubezpieczenia się w Uczelni. Studenci ci powinni zgłosić się do Kwestury po podpisaniu umowy.

 

 

powr?t na pocz?tek strony

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Opieka zdrowotna dla studenta

Witamy Cię na studiach w Wielkopolsce. Wiemy, że najważniejsze jest teraz znalezienie się w nowej rzeczywistości zajęć na uczelni, bibliotek i życia studenckiego. Ale może się też zdarzyć, że zachorujesz. Jak sobie radzić w tej sytuacji - wyjaśniamy poniżej.

 

Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?
Zgodnie z przepisami studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. I tak: jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i składkę odprowadza) pracodawca, jeśli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają - w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej – rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta - pracujący rodzic zgłasza go do swojego ubezpieczenia. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

 

Czy jest możliwość ubezpieczenia się poza uczelnią?
Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Czy w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku student niezameldowany w Poznaniu, mieszkający z dala od uczelni, zostanie od razu przyjęty na oddział ratunkowy?
W przypadku zagrożenia życia student - podobnie jak każdy inny pacjent - powinien otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy - taką, jakiej wymaga jego stan. Zameldowany tu czy gdzie indziej nie ma żadnego znaczenia.

 

Czy podczas przyjmowania na oddział szpitalny student powinien mieć ze sobą jakieś dokumenty? Jeśli tak - to jakie (książeczkę zdrowia studenta, książeczkę zdrowia, zaświadczenie o ubezpieczeniu)?
Podczas wizyty u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy okazać dowód ubezpieczenia. Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek. Może więc to być aktualnie potwierdzona prze pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką (szkolną) - w przypadku korzystających z ubezpieczenia dla członków rodzin, natomiast w przypadku studentów ubezpieczonych prze uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia.
W nagłych przypadkach (zachorowanie, wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. W przypadku przyjęcia do szpitala można to zrobić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia jeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe - to w ciągu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala. W przeciwnym wypadku szpital może obciążyć chorego kosztami leczenia.

 

Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia albo zatrucia student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania?
Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu kraju - w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student powinien dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej w miejscu stałego zamieszkania na miesiące letnie oraz w miejscu kształcenia na miesiące pobierania nauki. Istotne jest dokonanie odpowiednich wpisów na deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. I tak w miejscu zamieszkania student wypełnia dwa jednakowe egzemplarze deklaracji, w których zaznacza okres objęcia opieką, np. od lipca do września. Jeden z egzemplarzy załącza do deklaracji, składanej w miejscu pobierania nauki, gdzie wypełnia także drugą deklarację. Na niej również zaznacza okres objęcia opieką odpowiadający okresowi pobierania nauki, np. od października do czerwca, i wpisuje adres stałego zamieszkania (w celu identyfikacji macierzystego oddziału wojewódzkiego NFZ) oraz symbol S. Powyższa zasada dotyczy również dziecka studenta, które przebywa wraz z rodzicem w miejscu pobierania nauki oraz ucznia kształcącego się poza miejscem stałego zamieszkania. (Reguluje to par. 32 Zarządzenie nr 24/2004 Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie pojęcia "Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna").
Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. To samo dotyczy pielęgniarki POZ.

 

Czy każda szkoła wyższa ma obowiązek prowadzić ośrodek zdrowia dla swoich studentów?
Uczelnie nie mają obowiązku prowadzenia ośrodka zdrowia. Natomiast student może korzystać z usługi każdej placówki, która ma podpisana umowę z NFZ - tak jak każdy inny ubezpieczony.

 

Co z lekami, które student musi wykupić? Czy może liczyć na jakieś ulgi?
Student otrzymuje takie same recepty jak inni ubezpieczeni. Może też liczyć na takie same ulgi w zakupie leków; to, jakie leki ubezpieczony nabywa po niższej cenie - przy refundacji z NFZ - określa w rozporządzeniach Minister Zdrowia. Nie ma natomiast dodatkowych ulg z tytułu bycia studentem.

 

Jak długo po zakończeniu studiów ma się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (jako takie traktuje się absolutorium) lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

 

Czy studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?
Tak, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują druk E 111 lub Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo certyfikat zastępczy. Posiadając te dokumenty mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych, ale tylko u tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z NFZ. O tym, jak długo druk E 111 jest ważny, decyduje ubezpieczyciel wystawiający formularz; datę wpływu ubezpieczenia wpisuje do tego dokumentu. Także EKUZ ważna jest tak, jak na niej zaznaczono.

 

Czy studenci spoza państw Unii Europejskiej, uczący się w Polsce, mogą liczyć na bezpłatne świadczenia zdrowotne?
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw Unii Europejskiej, np. z Ukrainy, mogą podpisać umowę o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dyrektorem właściwego (ze względu na miejsce pobierania nauki) oddziału wojewódzkiego NFZ. Do zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o tym, że dana osoba ma status studenta. Miesięczna składka na ubezpieczenie dla studentów wynosi aktualnie 35,70 zł.

infolinia WOW NFZ (61) 94 88, www.nfz-poznan.pl 

 

 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia