Kredyty studenckie

O pożyczkę lub kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia.

Student otrzymuje jedną pożyczkę studencką albo jeden kredyt studencki na cały okres studiów. Wniosek o udzielenie kredytu student może się ubiegać w jednym z niżej wymienionych banków.

Banki uczestniczące w systemie kredytów studenckich

PKO Bank Polski S.A,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć, zaświadczenie o statusie studenta wystawione przez Uczelnie, informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz inne wymienione w nw. rozporządzeniu.

Od roku akademickiego 2010/2011 warunkiem otrzymywania transz kredytu będzie przedstawianie w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej. Zaświadczenie o studiach, którego wzór określa rozporządzenie z 18 maja 2010 r., student będzie składał wyłącznie w momencie ubiegania się o kredyt lub aneksowaniu umowy o kredyt.

Jednakże należy pamiętać o tym, że raty kredytu nie są wypłacane podczas urlopu.

Student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:

  1)   udzielonym urlopie od zajęć w uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia;

  2)   utracie statusu studenta;

  3)   zawieszeniu w prawach studenta;

  4)   ukończeniu studiów.

Pożyczka lub kredyt są wypłacane kredytobiorcy w okresie od października do lipca danego roku akademickiego lub przez okres 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr.

W przypadku ukończenia studiów przed terminem, wynikającym z regulaminu studiów, raty pożyczki lub kredytu są wypłacane w okresach 5 lub 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca lub 31 października - odpowiednio do pierwszego z tych terminów, który nastąpi po terminie ukończenia studiów.

Kredyt zaczyna się spłacać po okresie dwóch lat od zakończenia studiów, jednak ten termin może być wydłużony.

Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. ciężka choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawność).

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 listopada 2010 r.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia