Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest za poprzedni rok akademicki,na wniosek studenta złożony w Biurze Kształcenia, którego wzór na dany rok akademicki zamieszczany jest na serwisie informacyjnym.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z wymaganymi dokumentami student zobowiązany jest złożyć w Biurze Kształcenia w terminie do dnia 31 października lub do dnia 10 marca (w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego).

Podstawowymi kryteriami ubiegania się o to świadczenie są:

  1. uzyskanie średniej ocen poprzedni rok akademicki nie niższej jak 4,20 (obliczonej bez zaokrągleń, do drugiego miejsca po przecinku) i jednocześnie spełnienie następujących warunków:
    a)  bezwarunkowe zaliczenie poszczególnych semestrów poprzedniego roku studiów,
    b)  złożenie indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta do Biura Kształcenia po sesji poprawkowej, w terminach wyznaczonych przez Rektora na dany rok akademicki,
    c)  nie powtarzanie poprzedniego semestru/ roku studiów,
  2. posiadanie osiągnięć naukowych, 
  3. posiadanie osiągnięć artystycznych,
  4. posiadanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Rektora może otrzymać maksymalnie 10% studentów każdego kierunku studiów.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów. Wyjątek stanowi student I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia. Od daty ukończenia studiów I stopnia do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia nie może upłynąć czas dłuższy niż rok kalendarzowy (np.: w przypadku ukończenia studiów I stopnia w lipcu 2013 r. a rozpoczęcie studiów II stopnia w październiku 2014 r. uniemożliwia otrzymanie stypendium).

Studenci studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów mogą otrzymywać ww. stypendium tylko na jednym z kierunków, wskazanym przez Studenta.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje ww. świadczenie, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Szczegóły dotyczące przyznawania i wypłacania stypendium Rektora zawarte są w Regulaminie Stypendialnym.

 

powr?t na pocz?tek strony

Stypendia socjalne

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Stypendialna ds. Stypendiów Socjalnych na posiedzeniu w dniu 27.03.2018 r. rozpatrzyła wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Decyzje stypendialne należy odebrać w dniach 04.04.2018 r. do 20.04.2018 r. w godzinach od 9:00 do 12:30 w pokoju nr 003

LISTA Stypendia 2017/2018 SEMESTR LETNI

 

  

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium socjalne

 

WYTYCZNE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE

 

·       Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego 

 

 -Załącznik 1 (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie
dla wnioskodawcy i każdego członka rodziny),

 

 -Załącznik 1a (oświadczenie wnioskodawcy i członków rodziny
o dochodzie)

 

- Załącznik 2 (oświadczenie wnioskodawcy i członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu)

 

- Załącznik 3 (oświadczenie wnioskodawcy i członków rodziny
o zryczałtowanym podatku dochodowym i karcie podatkowej)

 

- Załącznik 4 (oświadczenie wnioskodawcy i członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej za rok 2016)

 

- Załącznik 5 (oświadczenie wnioskodawcy do stypendium socjalnego
w zwiększonej kwocie)

 

- Załącznik 6 (oświadczenie/wniosek wnioskodawcy o stypendium socjalne w zwiększonej kwocie)

 

- Załącznik 7 (oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)

 

- Załącznik 8 (oświadczenie o dochodzie uzyskanym i utraconym)

 

- Załącznik 9 (oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców- dotyczy samodzielności finansowej)

powr?t na pocz?tek strony

Stypendia Ministra

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) o Stypendium Ministra może ubiegać się student, który szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów
i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku i/lub uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Stypendia ministra przyznawane są na kierunkach. Student może przedstawić wnioski o stypendium ministra
z tylu kierunków, na ilu studiuje, lecz otrzymać może tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku studiów. Jeżeli student na jednym kierunku posiada osiągnięcia naukowe, jak i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek podając w nim osiągnięcia obu typów.

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w Biurze Kształcenia do dnia 30 września.

Wnioski, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Radę Programową uczelni, przekazywane są przez Rektora do ministerstwa ds. szkolnictwa wyższego w terminie do dnia 15 października.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mnisw.gov.pl

powr?t na pocz?tek strony

Stypendia fundowane

Stypendia te pochodzą od darczyńców - osób fizycznych, instytucji, przedsiębiorstw, które w ten sposób wspierają kształcenie studentów w WSJO. Darczyńcy sami określają wartość stypendium oraz warunki jego uzyskania. Pula stypendiów oraz liczba darczyńców ulega zmianie w poszczególnych latach.

 

Stypendium ING Banku Śląskiego – 4 stypendia po 1000 zł rocznie adresowane do najlepszych studentów uczelni. Stypendium to zasila pulę stypendiów za wyniki w nauce WSJO i jest przydzielane przez Komisję Stypendialną.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia