Skład Samorządu

  • Pani Łucja Korniluk - przewodnicząca Samorządu
  • Pani Lidia Śleziona
  • Pani Maja Wawrzynowicz
  • Pani Estera Orłowska

 

samorzad@wsjo.pl

www.wsjo.pl/samorzad

powrót na początek strony

Samorząd studencki

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego działa na podstawie art. 202 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w oparciu o postanowienia Statutu i Regulaminu Uczelni. Tworzą go wszyscy studenci Uczelni. Na terenie Uczelni prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych.

Do zadań Samorządu należy m.in.: opiniowanie planów i programów studiów, opiniowanie postanowień Regulaminu Studiów, decydowanie w sprawach rozdziału środków przeznaczonych na cele studenckie, inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej studentów Uczelni, występowanie z wnioskami do organów Uczelni w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni, uczestniczenie poprzez wybranego przedstawiciela w pracach Rady Programowej, zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnych, organizowanie akcji protestacyjnych na zasadach ujętych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Władze Uczelni zapewniają środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego.

Samorząd studencki prowadzi działalność poprzez reprezentantów stanowiących Radę Studentów Uczelni. W skład Rady Studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wchodzą przewodniczący oraz członkowie Rady. Rada Studentów działa poprzez uchwały w oparciu o Regulamin Studiów. Przewodniczący Rady Studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego wybierany jest przez ogół studentów w trybie wyborów bezpośrednich. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby posiadające status studenta WSJO. Do kandydowania uprawnieni są wszyscy czynni studenci Uczelni, którzy w dniu rejestracji nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie korzystają z przerwy w studiach, lub nie zostali zawieszeni w prawach studenta.


Rejestracja kandydata wymaga zebrania dziesięciu podpisów studentów popierających daną kandydaturę oraz dostarczenia formularza zgłoszenia w terminie ustalonym uprzednio w ogłoszeniu o wyborach do samorządu.

Kandydaci na Przewodniczącego Rady Studentów mają prawo do prowadzenia kampanii informacyjnej na terenie Uczelni oraz do pomocy materialnej na prowadzenie kampanii ze strony władz Uczelni.

Kadencja Przewodniczącego Rady Studentów trwa jeden rok akademicki i kończy się wraz z wyborem władz nowej kadencji, nie później jednak niż dnia 15 listopada. Na czas sprawowania funkcji, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Studentów przysługuje prawo do obniżki w opłatach czesnego, której wysokość ustalana jest rokrocznie przez Kanclerza Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

powrót na początek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia