Misja

Być wyższą uczelnią przyjazną studentowi, oferującą w ramach wspólnoty akademickiej wykształcenie o jak najwyższej jakości w obszarze wszechstronnego kształcenia filologicznego i innych nowoczesnych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej oraz umożliwiające podjęcie dalszych wyzwań edukacyjnych.”

„najwyższa jakość kształcenia” – Uczelnia dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia poprzez dbałość o dobór kadry dydaktycznej oraz wysoki standard infrastruktury dydaktycznej. Uczelnia zabiega, aby w jej murach pracowali wykładowcy o wysokich predyspozycjach zawodowych, posiadający profesjonalną wiedzę w wybranym polu badawczym oraz umiejętności pedagogiczne i metodyczne. Trzon kadry stanowią osoby o bogatym dorobku naukowym, w codziennej pracy dydaktycznej wspierają ich młodzi wykładowcy – absolwenci najlepszych uczelni filologicznych w kraju. Podstawowym kryterium oceny kwalifikacji wykładowców są efekty procesu dydaktycznego osiągnięte w ramach zajęć realizowanych w Uczelni oraz mierzalne wyniki okresowych badań jakości kształcenia.

Przedmiotem troski Uczelni jest zapewnienie studentom i wykładowcom jak najlepszych warunków kształcenia poprzez inwestowanie w nowoczesne budynki dydaktyczne o dogodnej lokalizacji, zapewnienie dostępu do infrastruktury socjalnej, zapewnienie nowoczesnych środków technicznych wspierających proces nauczania.

„wspólnota akademicka” – wspólnotę akademicką tworzą kadra dydaktyczna, pracownicy Uczelni oraz studenci. Relacje między nimi opierają się w założeniach na otwartości i wzajemnym szacunku przy jednoczesnym zrozumieniu ról organizacyjnych. Uczelnia dąży do zapewnienia warunków do współuczestniczenia studentów w podejmowaniu istotnych decyzji organizacyjnych i programowych, budowania warunków do efektywnego komunikowania się z władzami, rozwiązywania problemów społeczności studenckiej. Wartości uznawane jako ważne przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w stosunku do wszystkich osób tworzących wspólnotę uczelnianą to: uczciwość, szacunek, lojalność, rzetelność, szczerość, życzliwość, zaufanie, sprawiedliwość.

„nowoczesność” – celem Uczelni jest dostarczać studentom wszechstronnego interdyscyplinarnego wykształcenia, którego podstawą jest nauczanie języków obcych. Programy studiów odzwierciedlają wymogi kształcenia akademickiego charakterystycznego dla studiów filologicznych przygotowane tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia