Kultura akademicka

Podstawową zasadą budującą kulturę akademicką w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest zasada równości. Każdy student niezależnie od wyznania, pochodzenia, wyznawanych wartości, trybu kształcenia, wybranej specjalności jest równoprawnym członkiem wspólnoty akademickiej. Zasada równości dotyczy również relacji student – wykładowca. W przypadku zaistniałych sporów argumenty wykładowców i studentów tratowane są równoważnie. Uczelnia zachęca studentów do otwartego zgłaszania postulatów i wniosków, deklaruje neutralność w rozstrzyganiu ewentualnych sporów, gwarantuje, że składane przez studenta skargi rozpatrywane będą z należytą uwagą i nie staną się powodem dyskryminacji studenta w jakiejkolwiek formie. Uczelnia akceptuje wszelkie postawy i zachowania studenckie, pod warunkiem, że nie naruszają one przepisów i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego. W ramach wspólnoty akademickiej WSJO współdziałają przedstawiciele różnorodnych kultur młodzieżowych a wygląd studenta, ubiór nie mają wpływu na ocenę jego kompetencji.


Przykłady zachowań, które naruszają zasady kultury akademickiej to:

 

  • wykorzystywanie w trakcie egzaminów, kolokwiów, zaliczeń niedozwolonych pomocy naukowych, korzystanie z podpowiedzi innych studentów, korzystanie z materiałów pisemnych innych studentów uczestniczących w egzaminie.

  • udzielanie w trakcie egzaminów, kolokwiów, zaliczeń niedozwolonej pomocy innym uczestniczącym studentom. Zakłócanie przebiegu egzaminu.

  •  wykorzystywanie bez autoryzacji materiałów innych studentów, zasobów zgromadzonych w internecie i przypisywanie im własnego autorstwa we wszelkiego rodzaju pracach pisemnych, referatach, odczytach w tym w pracy licencjackiej. Korzystanie z nieautoryzowanej pomocy osób trzecich w ww. pracach. 

  • wyrażanie zgody na wykorzystanie własnych prac na potrzeby innych studentów bez autoryzacji, udzielanie pomocy studentom wykraczającej poza wymiar współpracy – zastępowanie studentów w obowiązkach wynikających z programu studiów.

  • rozpowszechnianie informacji na temat Uczelni oraz członków społeczności akademickiej, których celem jest dyskryminowanie, ośmieszanie, szkalowanie, wprowadzanie w błąd. Fałszywe powoływanie się na decyzje czy opinie władz Uczelni bądź wykładowców.

  • dokonywanie nieuprawnionych wpisów w indeksie i na karcie egzaminacyjnej, fałszowanie dokumentów Uczelni w tym zaświadczeń, legitymacji studenckiej, dyplomu i innych. Wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w bazie studentów, na stronach internetowych Uczelni.

  • nieuszanowanie wykładowców i władz Uczelni, obrażanie, dyskryminowanie; bojkotowanie decyzji uczelnianych. Nieuszanowanie studentów, manifestowanie niechęci, wrogości, postawy agresywne.  Zakłócanie przebiegu zajęć. Używanie słownictwa uważanego powszechnie za wulgarne.

  • nagłaśnianie problemów zaistniałych w relacjach student - Uczelnia bez uprzedniego podjęcia próby rozwiązania tego problemu wspólnie z władzami Uczelni. 

Studenci, którzy naruszają zasady kultury akademickiej podlegają karom, zgodnie z procedurami dyscyplinarnymi obowiązującymi w WSJO oraz zasadami prawa. W przypadku poważnych uchybień studentom grozi skreślenie z listy studentów.

 


Kwadrans akademicki
Na wyższych uczelniach obowiązuje niepisana zasada kwadransa akademickiego. W wypadku spóźnienia wykładowcy na zajęcia studenci powinni oczekiwać na jego przybycie nie krócej niż 15 minut. Wykładowcy zwyczajowo tolerują spóźnienia studentów pod warunkiem, że również mieszczą się one w ramach akademickiego kwadransa. Po tym czasie student nie powinien wchodzić do sali wykładowej i zakłócać przebiegu zajęć. Należy pamiętać, że wszystkich członków społeczności Uczelni obowiązuje przede wszystkim zasada punktualności, ewentualne spóźnienia zarówno studentów jak i wykładowców mogą mieć miejsce jedynie w szczególnych przypadkach.

powr?t na pocz?tek strony

Wymagania stawiane studentom

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego realizuje program studiów zgodnie ze standardami nauczania wyznaczonymi przez ministerstwo ds. szkolnictwa wyższego oraz regulacjami wewnętrznymi. Uczelnia konsekwentnie stawia na wysoki poziom kształcenia. Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w istotnym stopniu zależy również od poziomu zaangażowania studentów w proces nauczania. Od studentów WSJO oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach, spełniania wymagań stawianych przez wykładowców, związanych z realizacją programu studiów, systematyczności i samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Studenci WSJO powinni konsekwentnie dążyć do podnoszenia swoich kompetencji w ramach zajęć oraz w ramach pracy własnej; okazywać pomoc innym studentom. Prawem i jednocześnie obowiązkiem studenta jest zgłaszanie uwag i postulatów dotyczących programu kształcenia oraz procesu nauczania.

W trakcie trwania studiów wyrównywane są różnice wynikające z różnego poziomu znajomości języka przez kandydatów. W rezultacie wszystkim studentom WSJO przystępującym do egzaminu końcowego stawiane są jednolite wymagania.

Studenci, którzy nie spełniają wymagań Uczelni dotyczących zaangażowania w proces nauczania, powinni liczyć się z konsekwencjami w postaci konieczności powtarzania roku.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia