Organy Uczelni

Rada Programowa

Rada Programowa jest kolegialnym organem Uczelni, w którego skład wchodzą przedstawiciele władz Uczelni, kadry dydaktycznej oraz studentów. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności określanie zasad rekrutacji na studia, zasad studiowania, warunków zaliczeń i ukończenia studiów, praw i obowiązków studenta związanych z tokiem studiów. Rada Programowa zatwierdza programy studiów; tworzy, przekształca i znosi Katedry i inne jednostki organizacyjne, dokonuje oceny realizacji procesu dydaktycznego. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał.

Rektor 

Rektor jest przełożonym pracowników oraz studentów Uczelni. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Rektora należy w szczególności powoływanie i odwoływanie Kierowników Katedr, dbanie o przestrzeganie zasad obowiązujących w Uczelni, sprawowanie nadzoru nad Biurem Kształcenia. Rektor WSJO rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz odwołania od rozstrzygnięć Kierowników jednostek organizacyjnych, podejmuje czynności w zakresie dyscypliny i odpowiedzialności studentów,  rozpatruje wnioski studentów o reaktywację. Rektor kieruje Uczelnią z pomocą Prorektora ds. Dydaktyki, Prorektora ds. Studenckich oraz Dyrektora Biura Kształcenia.

Hubert Orłowski, prof. dr hab. - Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego; germanista, literaturoznawca, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; wieloletni przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Niemieckiego w Polsce, stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta, profesor Uniwersytetu w Kilonii i Uniwersytetu w Graz w latach 80.; doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; do 2013 roku wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie; do 2015 roku członek Rady Kuratorów w Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich; główne obszary zainteresowań: literatura i kultura niemiecka XIX i XX wieku, semantyka historyczna i historyczne badania nad stereotypami, teoria narracji, stosunki kulturowe polsko-niemieckie, edytorstwo; ostatnie publikacje: „Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit; Literatur und Herrschaft – Herrschaft und Literatur; Z modernizacją w tle. Wokół rodowodu nowoczesnych niemieckich wyobrażeń o Polsce i Polakach; Die Lesbarkeit von Stereotypen; Dzieje kultury niemieckiej (współautor; wydanie II poszerzone 2015); redaguje serię wydawniczą Poznańska Biblioteka Niemiecka (dotąd 40 tomów). Najważniejsze nagrody: 2013 – Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa. Nagroda za prace: interdyscyplinarne badania nad semantyką historyczną, literaturoznawstwo, socjologia literatury, rola literatury w procesach politycznych, nierównoczesność procesów modernizacyjnych w Polsce i w Niemczech, stosunki polsko-niemieckie, literatura i kultura niemiecka XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem III Rzeszy. 2016 - W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Köthen podczas posiedzenia Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) prof. dr hab. Hubert Orłowski odebrał przyznaną mu przez Akademię prestiżową nagrodę im. Friedricha Gundolfa za rok 2016. Niemiecka Akademia Języka i Literatury uhonorowała w ten sposób wieloletni wkład Profesora w upowszechnianiu niemieckiej kultury za granicą.

Kanclerz

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni, zawiera oraz rozwiązuje umowy o pracę, podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni. Do kompetencji Kanclerza należy sprawowanie nadzoru nad pracą Działu Administracyjno-Finansowego, Działu Marketingu, Biura Rekrutacyjnego. Kanclerz ustala w porozumieniu z Rektorem wysokość opłat za naukę oraz opłat za usługi dodatkowe. Kanclerz rozpatruje wnioski studentów związane z opłatami za naukę.

Cezary Pieczyński, mgr – Kanclerz Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Praca magisterska z zakresu językoznawstwa na temat dziedziczenia rekcji biernikowej w ujęciu różnych teorii lingwistycznych. Przez klika lat pracownik naukowy Instytutu Językoznawstwa UAM, zatrudniony w Zakładzie Metodologii Językoznawstwa. Wieloletnie doświadczenia w zakresie organizacji i zarządzania niepublicznymi podmiotami edukacyjnymi rozwijanymi w ramach m.in. Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu, Akademii Słowa, Akademii Technik Komputerowych. Prezes Zarządu Verbum sp. z o.o., założyciela Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu (aktualnie: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego).

powr?t na pocz?tek strony

Jednostki naukowo-dydaktyczne

Rektor – prof. dr hab. Hubert Orłowski

Prorektor ds. Kształcenia i Nauki - prof. dr hab. Waldemar Marton

Prorektor ds. Studenckich - dr Bernadetta Pieczyńska 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - mgr Katarzyna Matschi

  


Katedra Języka Angielskiego:

 

 

Kierownik Katedry Języka Angielskiego, Prorektor ds. Kształcenia i Nauki – prof. dr hab. Waldemar Marton

Waldemar Marton, prof. dr hab.  Kierownik Katedry Języka Angielskiego i Prorektor ds. Kształcenia i Nauki Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. 
Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Urodzony w Warszawie, studia anglistyczne w Uniwersytecie Warszawskim zakończone w roku 1961 uzyskaniem dyplomu magistra; stopień doktora w roku 1968, doktora habilitowanego w roku 1974, tytuł naukowy profesora w roku 1982. W latach 1969/70 stypendysta Fulbrighta w USA. Długoletni (34 lata) pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu, przez niemal cały ten okres pełniący funkcję zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Zakładu Dydaktyki Języka Angielskiego. Wykładowca następujących uniwersytetów zagranicznych: The American University (USA), State University of New York (USA), Eastern Michigan University (USA), Michigan State University (USA), Rostock Universitat (Niemcy), University of Jyvaskyla (Finlandia), University of Tromso (Norwegia). Specjalizacja naukowa: językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka (szczególnie akwizycja języka drugiego), metodyka nauczania języków obcych. Publikacje: 6 książek (najbardziej znane: ‘Nowe horyzonty nauczania języków obcych’, wyd. I i II, 1976, Warszawa; ‘Methods in English language teaching: frameworks and options’, 1988, New York; The notion of habit and the contemporary language learning/teaching paradigm, 1992, Berlin/New York, The anti-pedagogical aspects of Krashen’s theory of second language acquisition, 1994, Boston, Mass, Some reflections on the science of learning and the art of teaching, 2000, Poznań, Some reflections on the relationship between second language acquisition research and language teaching theory, 2004, Tubingen oraz ponad 30 artykułów i rozpraw, 3 podręczniki do nauki języka angielskiego. Wypromowanych 25 doktorów i około 300 magistrów filologii angielskiej.
  

 

Kierownik Katedry Języka Angielskiego ds. II stopnia – prof. dr hab. Jacek Fisiak

Z-ca Kierownika Katedry Języka Angielskiego – mgr Katarzyna Matschi

Z-ca Kierownika Katedry Języka Angielskiego ds. dydaktycznych mgr Paulina Surniak 

Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języka Angielskiego - mgr Aneta Antokolska

Opiekun Praktyk Filologii Angielskiej - mgr Alicja Idziak

Kierownik Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Angielskiego mgr Katarzyna Matschi

Kierownik Podyplomowych Studiów Business English mgr Katarzyna Matschi

Kierownik Podyplomowych Studiów z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego mgr Katarzyna Matschi

 

 

Katedra Języka Niemieckiego

Kierownik Katedry Języka Niemieckiego - prof. dr hab. Hubert Orłowski

Z-ca Kierownika Katedry Języka Niemieckiego - mgr Monika Ostrowska-Polak

Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego - mgr Monika Ostrowska-Polak

Opiekun Praktyk Filologii Germańskiej - mgr Monika Ostrowska-Polak

Kierownik Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Niemieckiego - mgr Monika Ostrowska-Polak

Kierownik Podyplomowych Studiów Wirtschaftsdeutsch - mgr Monika Ostrowska-Polak

Kierownik Podyplomowych Studiów Sprachpraxis Deutsch - mgr Monika Ostrowska-Polak


Katedra Kształcenia Zintegrowanego

Kierownik Katedry Kształcenia Zintegrowanego - dr Bernadetta Pieczyńska

Z-ca Kierownika Katedry Kształcenia Zintegrowanego – mgr Rafał Szczukiewicz

Koordynator Dydaktyczny Filologii Hiszpańskiej – dr hab. Antonio Maria López González

Opiekun Dydaktyczny Filologii Hiszpańskiej - dr Małgorzata Spychała

Koordynator ds. Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego

Opiekun Praktyk Filologii Hiszpańskiej - dr Małgorzata Spychała

Kierownik Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Hiszpańskiego - dr Małgorzata Spychała

 

Zakład Orientalistyki

Kierownik Zakładu Orientalistyki - prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski

Z-ca Kierownika Zakładu Orientalistyki - dr Szymon Grzelak


 

Biuro Współpracy z Zagranicą

Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą - mgr Rafał Szczukiewicz


Opiekun zajęć z wychowania fizycznego - dr Janusz Brzozowski; dr Tomasz MareckiRzecznik Studenta 


powr?t na pocz?tek strony

Jednostki administracyjne

Jednostkami administracyjnymi Uczelni są Biuro Kształcenia, Biblioteka, Biuro Karier, Kwestura, Dział Rozliczeń ze Studentami, Dział Administracyjno-Finansowy, Dział Marketingu oraz Biuro Rekrutacyjne.


Biuro Kształcenia

Biuro Kształcenia to centrum administracyjne Uczelni powołane do obsługi studentów i wykładowców. Biuro Kształcenia spełnia funkcję dziekanatu Uczelni, prowadzi dokumentację procesu kształcenia, przygotowuje plany zajęć dla studentów i wykładowców. W Biurze Kształcenia wydawane są dokumenty studenta (legitymacja oraz indeks), zaświadczenia o statusie studenta, karty okresowe osiągnięć studenta. Biuro gromadzi karty okresowe osiągnięć studenta i indeksy z kompletem wpisów celem zaliczenia danego semestru, przyjmuje pisma do władz Uczelni (podania o urlopy, warunkowe zaliczenie semestru, powtarzanie roku, przedłużenie sesji egzaminacyjnej i inne), informuje o dyżurach Rektora, Prorektora, Pełnomocnika Rektora, Kierowników Katedr i Zakładów, Opiekunów Praktyk, Wykładowców.

pokój 012, parter
tel.: 61 663 62 92
mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl


 
Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek nieczynne
Wtorek 07:30 – 11:30
Środa 11:00 – 14:30
Czwartek 11:00 – 14:30
Piątek 11:00 – 17:00
Sobota 07:30 – 13:30
Niedziela nieczynne


Iwona Lamprecht
Dyrektor Biura Kształcenia  
Izabela Kwiatkowska
urlop

Kinga Lechów   

   
Katarzyna Kubiak

   

Terminy dyżurów opiekunów dostępne są po zalogowaniu się w zakładce: Uczelnia strony pracowników wykładowcy


Dział Nauczania i Planowania Studiów
pokój 013
tel.: 660-543-534
mail: plany@wsjo.pl

Beata Borkowska
 urlop  
Sylwia Hańczyk
   
Katarzyna Kubiak
   Biblioteka
pokój 406, IV piętro
tel.: 61 663 61 35
biblioteka@wsjo.pl
 
Biblioteka czynna jest od października do czerwca w godzinach:
Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek nieczynne
Wtorek 08:30 – 14:00
Środa 08:30 – 14:00
Czwartek 08:30 – 14:00
Piątek 09:30 – 17:00
Sobota 08:30 – 14:00
Niedziela nieczynne*

*z wyjątkiem wyznaczonych dyżurów – informacje w Bibliotece

tel. 61 663 61 35, biblioteka@wsjo.pl

Drodzy Czytelnicy!

 

Uprzejmie informujemy,
że w dniach 10.06-31.08.18 r. Biblioteka będzie NIECZYNNA.

 W tym czasie wszelkie sprawy związane z Biblioteką prosimy zgłaszać

 w Biurze Kształcenia

 (pokój 012, parter)

lub na adres e-mailowy:

 biblioteka@wsjo.pl 
 
przepraszamy za utrudnienia
 
Monika Kapała

Olga Michałowska

Biuro Karier

Biuro Karier to samodzielny dział, którego główne zadania to: prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących praktyki, staży czy pracy, zbieranie informacji o firmach i ofertach pracy, organizacja i udzielanie informacji na temat wolontariatu, organizacja prezentacji firm na uczelni, a także przygotowanie warsztatów, szkoleń i kursów umożliwiających wybór kariery zawodowej.

Biuro Karier mieści się w budynku Uczelni przy ul. Św. Marcin 59 61-806 Poznań (I piętro, pok. nr 9), tel. (061) 667 54 51, e-mail: mailto:magda.borkowska@wsjo.pl 
biuro.karier@wsjo.pl 

Dzień Godziny otwarcia
Wtorek 15:00 - 18:00
Środa 10:00 - 12:00
Piątek 14:00 - 15:30

Biuro Karier:
Magda Borkowska

 
Karolina Gruszka-Matruk    Kwestura


Odpowiada za politykę finansową Uczelni, zarządzanie majątkiem Uczelni, inwestycje, sprawy prawne.

 
Renata Lewandowska

Kwestor  
Kamila Szymańska
 (urlop)  


Kwestura – Kasa

W Kwesturze - Kasie wchodzącej w skład struktur działu administracyjno-finansowego studenci wyjaśniają wątpliwości związane ze stanem płatności, otrzymują potwierdzenia wpłat czesnego i opłat za usługi dodatkowe pokój nr 003, parter

tel. 61 663 61 77, platnosci@wsjo.pl


Olga Konarkowska (urlop)  
Anna Maciejewska
 
 

Dział Kwestura - Kasa pełni dyżury dla studentów w godzinach:

Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek nieczynne
Wtorek 08:00 - 11:30
Środa 10:00 - 14:30
Czwartek 10:00 - 14:30
Piątek 11:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 13:00

Informujemy, że KWESTURA – KASA

w okresie od 26 czerwca do 10 sierpnia
będzie czynna w następujących godzinach:

                      

  wtorek - piątek        9:00 - 14:00

                        

Informujemy również, iż w dniach 11.08.2018 – 3.09.2018 r. Kwestura Kasa będzie nieczynna.

Osoby, które nie mogą przybyć w podanych godzinach dyżurów uprzejmie prosimy o kontakt mail’owy platnosci@wsjo.plw celu ustalenia indywidualnego terminu.


Stypendia socjalne i specjalne

pokój nr 003, parter
mail: stypendia@wsjo.pl

Beata Czypicka
   


Sekcja Kadr i płac
pokój nr 003, parter
tel. 61 663-62-82

Renata Kostrzewa
 Kierownik Sekcji Kadr i płac
 
Beata Czypicka    
Monika Cevher  urlop  Dział Administracyjny
 
Odpowiada za majątek trwały Uczelni, odpowiednią gospodarkę zasobami, realizację zamówień. Sprawuje nadzór administracyjny nad budynkami Uczelni, koordynuje zakupy Uczelni.

Iwona Beyer Dyrektor Administracyjny  


 


Dział Marketingu
 
Odpowiada za działania marketingowe Uczelni: promocję w mediach, publikację informatora, organizację imprez wystawienniczych, drzwi otwartych Uczelni, kontakty z otoczeniem, dystrybucję materiałów informacyjnych i.in.

 

Michał Rzepka Dyrektor ds Rozwoju
 


 

Biuro Rekrutacyjne
 
Odpowiada za dystrybucję materiałów informacyjnych Uczelni, udziela informacji na temat zasad rekrutacji na miejscu, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, przyjmuje dokumenty rekrutacyjne. Współpracuje z Komisją Rekrutacyjną w zakresie technicznej organizacji egzaminów wstępnych.
tel. 61 663 87 06, info@wsjo.pl

Jolanta Nowicka Kierownik Biura Rekrutacyjnego  
 Milena Gapa


powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia